Váš rádce a partner v oblasti investic
a hypotečních úvěrů
Dnes je pondělí 9. prosince
Česky English

Slovník pojmů

Anuitní splátka

Měsíční splátka, kterou klient hradí bance v období čerpání. Tato splátka je v období fixace pevná a skládá se ze splátky úroky a splátky jistiny (úvěru). Poměr mezi splátkou úroku a jistiny se v průběhu času mění v závislosti na tom, jaká část jistiny zbývá k úhradě (to znamená časem se splátka úroku snižuje a splátka jistiny zvyšuje).

Banky

Hypoconsulting za Vás zdarma vyjedná Váš úvěr s níže uvedenými bankami. V jednání s bankou je tímto způsobem možno dosáhnout mnohem lepších podmínek, než které by klient u banky obdržel sám. To je dosaženo smluvním zajištěním společností Simply, která representuje několikamiliardové úvěrové obraty.

Bonita

Klientova schopnost splácet úvěr.

Cap hypotéka

U této hypotéky je smluvně zajištěno, že úroková sazba nepřekročí definovanou hodnotu, tzv. Cap.

Cílová částka stavebního spoření

Cílová částka je částka, která odpovídá potřebám účastníka stavebního spoření. Skládá z vkladů účastníka, z poskytnuté státní podpory, úroků z vkladů a z řádného úvěru ze stavebního spoření.

Dědičná nebo také generační hypotéka

Tato hypotéka se vyznačuje tím, že nemá žádnou dobu splatnosti. Klient platí pouze úroky a tyto platby se přenášejí na další generace. De facto se jedná o model blízký nekonečnému pronájmu.

Druhy a použití hypoték

1. Účelové:
Použití úvěru je vázáno na následující účely
  • Koupě pozemku, bytu, domu, spoluvlastnického podílu
  • Výstavba, rekonstrukce domu, bytu, zasíťování stavebního pozemku
  • Refinancování bankovních i soukromých úvěrů a půjček
  • Koupě družstevního bytu
  • Vypořádání spoluvlastnických vztahů
2. Neúčelové (tzv. americké hypotéky)
V tomto případě není použití úvěru nikterak omezeno.

Degresivní splácení

Na rozdíl od anuitního splácení, kdy se výše splátky nemění po celé období splácení, se u progresivního splácení výše splátky postupně snižuje. Takovýto způsob splácení je vhodný např. pro klienty, kteří v budoucnosti plánují rodinu, jiné výdaje, nebo očekávají nižší příjmy a do té doby chtějí jistinu umořovat co nejrychleji a snížit tím tak celkovou částku zaplacenou bance. Degresivní způsob splácení nabízejí jen některé banky.

Domicilace plateb

Převedení příchozích plateb, např. příjmů ze zaměstnání, na účet u banky, která poskytuje úvěr. Některé banky na základě domicilace poskytují zvýhodnění úrokové sazby pro úvěr.

Equity release

Viz zpětná hypotéka.

Fixace

Období, ve kterém je zafixována úroková sazba. Po doběhu období fixace je možno splatit mimořádnou splátku či úvěr přefinancovat. Období fixace se pohybuje od jednoho roku výše a na jeho délce je závislá poskytnutá úroková sazba.

Flexibilní hypotéka

Typ úvěru, u kterého klient může za daných podmínek měnit výšku splátek v závislosti na své momentální finanční situaci.

Generační hypotéka

Viz dědičná hypotéka.

Home equity hypotéka

Tento typ hypotéky, který u nás dosud není poskytován, se vyznačuje tím, že částí již splacené nemovitosti je možno zajišťovat další hypoteční úvěr.

Hypoteční úvěr s odkladem splátky jistiny

Varianta hypotečního úvěru, kdy se jistina jednorázově uhradí z výnosu investičního či kapitálového životního pojištění na konci sjednané doby splatnosti úvěru. Do té doby se provádějí pouze měsíční splátky úroků.

Hypotéka 2v1

Jedná se o účelovou hypotéku, u které je však její část (obvykle 10 až 20 %) možno použít neúčelově. Tato varianta je vhodné např. pro vybavení pořizovaného bytu apod.

Hypotéka naruby

Typ úvěru, kdy banka předem odsouhlasí výši prostředků, které klientovi poskytne, v závislosti na bonitě klienta a zástavě. Klient má potom prakticky neomezenou možnost výběru nemovitosti až do této výše.

Interest-only hypotéka

Tento typ hypotéky je podobný u nás již zavedeným hypotečním produktům kombinovaných s životním či kapitálovým pojištěním. Podobnost spočívá v tom, že klient po dobu splatnosti platí pouze úroky. Na rozdíl od kombinovaného produktu, kdy je jistina v termínu splatnosti splacena z výnosu příslušného pojištění, není splacení jistiny u interest-only hypotéky nikterak definováno a záleží jen na klientovi.

Investiční riziko

Investiční riziko představuje situaci, když výnos investice je nižší než předpokládaný. Krajním případem může být i úplná ztráta investice.

Investiční trojúhelník

Investiční trojúhelník představuje základní poučku o investování. Ta říká, že investice má tři hlavní parametry:
  1. Výnos
  2. Riziko
  3. Likvidita
Neexistuje investice, která by zaručovala maximální výnos, minimální riziko a vysokou likviditu. V reálném životě se musíme spokojit vždy s kompromisem, a abychom vybrali správnou investiční strategii pro každého investora, je třeba znát a vyhodnotit v prvé řadě profil investora a jeho cíle.

Jistina

Částka, kterou banka klientovi půjčuje

Konsolidace úvěrů

Nahrazení více úvěru, většinou nehypotečních a u různých finančních institucí jedním úvěrem, většinou hypotečním. Výhodou je minimalizace poplatků a možnost prodloužení doby splatnosti a z toho plynoucí nižší měsíční splátka.

Loan to Value (LTV)

LTV je poměr mezi poskytovanou výší úvěru a hodnotou zastavované nemovitosti. Liší se u rúzných bank a úvěrových produktů a pohybuje se většinou v rozmezí 50 % až 100 %.

Mortgage reserve hypotéka

Tento typ hypotéky se u nás dosud neposkytuje. Řeší možnost poskytnutí druhého hypotečního úvěru a jeho zajištění nemovitostí, na které je již zástavní právo z jednoho úvěru. Druhý úvěr je pak zajištěn rozdílem mezi tržní hodnotou nemovitosti a velikostí prvního hypoteční úvěru.

Období čerpání

Období od podpisu úvěrové smlouvy do okamžiku uvolnění všech požadovaných finančních prostředků. V období čerpání klient hradí pouze úrok z již vyčerpané částky. Maximální délka čerpání bývá obvykle až 24 měsíců, u amerických hypoték je však výrazně kratší

Období splácení

Následuje po období čerpání. Většinou je mezi obdobím čerpání a obdobím splácení jedna samostatná splátka úroku. V období splácení klient hradí anuitní splátky.

Offset hypotéka

U této hypotéky se úroky platí pouze z rozdílu mezi nesplacenou částí jistiny a zůstatkem na účtech klienta u banku včetně termínových běžných účtů, termínovaných vkladů a ostatních.

Ohodnocovací číslo stavebního spoření

Dosažení určitého ohodnocovacího čísla stanoveného spořitelnou je jednou z podmínek přidělení cílové částky (nárok na řádný úvěr ze stavebního spoření). Toto číslo se pravidelně měří podle speciálního algoritmu na základě výše a délky spoření a v podstatě vyjadřuje zásluhy účastníka spoření.

Program Panel

Dotační program vyhlášený Státním fondem pro rozvoj bydlení a poskytovaný Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou. a.s. (ČMZRB) zaměřený na rekonstrukce panelových domů

Progresivní splácení

Na rozdíl od anuitního splácení, kdy se výše splátky nemění po celé období splácení, se u progresivního splácení výše splátky postupně zvyšuje po dohodnutých krocích. Tento způsob je vhodný zejména pro klienty, kteří mají v době uzavírání hypotéky nižší příjmy a očekávají v budoucnosti jejich nárůst (např. ukončení mateřské dovolené, studia, změna zaměstnání apod.). Progresivní splácení tak umožňuje takovýmto klientům přístup k vyššímu úvěru nežli při standardním způsobu splácení. Progresivní způsob splácení nabízejí jen některé banky.

Překlenovací úvěr stavebního spoření

Úvěr poskytnutý stavební spořitelnou účastníkovi do doby, než mu vznikne nárok na řádný úvěr ze stavebního spoření neboli do přidělení cílové částky.

Přidělený úvěr stavebního spoření nebo také Řádný úvěr

Po splnění podmínek délky trvání stavebního spoření, naspoření určité částky a dosažení příslušného ohodnocovacího číslo vzniká klientovi nárok na řádný úrok ze stavebního spoření. Tento úrok je poskytován za velmi výhodných podmínek podstatně lepších než na běžném úrokovém trhu.

Refinancování hypotéky

Refinancování hypotéky znamená splacení hypotečního úvěru v období fixace u jedné banky hypotečním úvěrem od banky druhé. Refinancování připadá v úvahu, když sazba nabídnutá bankou klientovi s existujícím úvěrem pro další fixační období neodpovídá sazbám běžným na trhu. Bohužel tento případ je u nás poměrně častý, protože některé banky hřeší na skutečnost, že vyřízení fixace je poměrně pracné, nese s sebou další náklady a všechny záležitosti refinancování je třeba vyřídit v poměrně velmi krátké době. Základním předpokladem úspěchu refinancování je aktivně si pohlídat fixační termín a nečekat na vyrozumění banky o končící fixaci. Některé banky toto vyrozumění zasílají pozdě a klient pak nemá čas si refinancování úspěšně vyřídit.

Reverzní Hypotéka

Viz zpětná hypotéka.

RPSN

Zkratka Roční Procentní Sazba Nákladů. Je výsledkem vzorce, který kalkuluje všechny poplatky spojené s úvěrem za celou dobu jeho splácení a je tudíž objektivním ukazatelem výhodnosti úvěru.

Řádný úvěr stavebního spoření nebo také Přidělený úvěr

Po splnění podmínek délky trvání stavebního spoření, naspoření určité částky a dosažení příslušného ohodnocovacího číslo vzniká klientovi nárok na řádný úrok ze stavebního spoření. Tento úrok je poskytován za velmi výhodných podmínek podstatně lepších než na běžném úrokovém trhu.

Státní podpora stavebního spoření

Na smlouvy uzavřené do 31.12.2003 se na základě zákona o stavebním spoření poskytuje státní podpora ve výši 25% ročního příspěvku účastníka, maximálně však z částky 18 000,- Kč. Maximální státní podpora tak může činit 4 500,- Kč ročně.

Na smlouvy uzavřené po 1.1.2004 se poskytuje státní podpora ve výši 15 % ročního příspěvku účastníka, maximálně však z částky 20 000,- Kč. Maximální státní podpora tak může činit 3 000,- Kč ročně.

Stavební spoření

Velmi výhodný a bezpečný způsob účelového spoření, u kterého se klient stavební spořitelny zavazuje ukládat peněžní prostředky ve sjednané výši, čímž si vytváří nárok na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření na financování bytových potřeb. Vzhledem ke státní podpoře se dosahuje vysokých úrokových výnosů při minimální míře rizika.

Úvěrové registry

Úvěrové registry jsou databáze obvykle provozované sdruženími bank, leasingových společností, operátorů apod. Jejich účelem je shromažďovat a sdílet informace a úvěrových závazcích, bonitě a platební morálce klientů. Tyto informace jsou pak v rámci sdružení a v definovaných případech i mimo používány k hodnoceni klienta v úvěrovém procesu. U nás jsou v současné době k dispozici následující tři registry.

1. Databáze SOLUS

Databáze SOLUS je externí informační databáze, ve které jsou soustředěny informace o klientech fyzických osobách-občanech a fyzických osobách podnikatelích, kteří udělili souhlas s poskytováním svých údajů tomuto sdružení a kteří neplní závazky vůči některému ze členů sdružení. Obsahem databáze jsou pouze informace negativního charakteru.

Provozovatelem databáze je SOLUS – Sdružení na ochranu leasingu a úvěrů spotřebitelům. K září 2007 jsou členy tohoto sdružení 6 bank, 16 leasingových a splátkových společností a 3 mobilní operátoři.

Výpisy z databáze a další informace lze získat na adrese: SOLUS, zájmové sdružení právnických osob Na Pankráci 30/1618, 140 00 Praha 4; Tel. +420 234 633 383, Fax +420 234 633 384; www.solus.cz.

2. Bankovní registr klientských informací CBCB

Bankovní registr klientských informací je informační databáze, s informacemi o úvěrových závazcích a nepovolených debetních zůstatcích na běžných účtech fyzických osob-občanů a fyzických osob podnikatelů. Databáze registru je tvořena pozitivními i negativními úvěrovými informacemi o bonitě a důvěryhodnosti klientů.

Provozovatelem registru je společnost CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s. Výpisy je možno obdržet v klientském centru Na příkopě 21, 117 19 Praha 1; Tel. 222 811 055; www.cbcb.cz.

3. Nebankovní registr klientských informací LLCB

Nebankovní registr klientských informací je databáze, s informacemi o úvěrových závazcích fyzických osob-občanů a fyzických osob podnikatelů. Databáze registru je tvořena pozitivními i negativními úvěrovými informacemi o bonitě a důvěryhodnosti klientů…

Provozovatelem registru je zájmové sdružení právnických osob LLCB, z.s.p.o., jehož zakladateli je sedm společností působících v oblasti leasingu a splátkového prodeje. Výpisy je možno obdržet v klientském centru na adrese: Na příkopě 21, 117 19 Praha 1; Tel. 222 811 043; www.llcb.cz.

Vinkulace pojistné smlouvy k zastavené nemovitosti

Každá banka poskytující hypoteční úvěry vyžaduje, aby zastavovaná nemovitost byla pojištěna a tato pojistná smlouva vinkulována ve prospěch banky. Takto je smluvně zajištěno, že v případě zničení či poškození nemovitosti, bude možno z pojistného plnění pojišťovny uhradit bance hypoteční úvěr.

Zpětná hypotéka nebo také reverzní hypotéka či equity realease

Tento typ hypotéky, který u nás ještě není bankami nabízen, se vyznačuje tím, že klient přenechá dům bance za část tržní ceny, přičemž mu zůstává právo doživotního užívání (definované jako věcné břemeno). Klientovi je částka vyplacena jednorázově nebo pravidelně formou měsíční renty. Po smrti klienta nebo jeho odchodu např. do seniorského domova, banka dům prodá a provede konečnou rekapitulaci, přičemž případný přebytek vyplatí klientovi nebo jeho dědicům.

Volejte +420 602 224 499

Spolupracujeme s následujícími nejvýznamnějšími finančními institucemi na našem trhu, z jejichž produktů pro klienty vybíráme a nabízíme nejlepší aktuálně dostupná řešení:

Conseq Investment Management, a.s.
Česká spořitelna
ČSOB
Hypoteční banka
Komerční banka
Modrá Pyramida
Raiffeisenbank
UniCredit Bank
Wüstenrot
LBBW Bank
mBank
Sberbank
Equa bank
Hypoconsulting | www.hypoconsulting.cz | E-mail: | info@hypoconsulting.cz | Tel.: +420 602 224 499